TSYD Disiplin Kurulu 3 üye hakkında ‘geçici üyelikten çıkarma’ kararı verdi.

 

DİSİPLİN KURULU’NUN KARAR AÇIKLAMASI:

Disiplin Kurulu’nun 23 ve 24 Şubat 2015 tarihlerinde yaptığı toplantı sonunda, 3 üyemize ceza verilmiştir.

1-Dernek üyelerimizden ve İstanbul Şubesi Yöneticilerinden Aygün ÖZİPEK ve Bahadır ÇOKİŞLER, TSYD Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu  hakkında yakışıksız sözleri nedeni ile sevk edildikleri Disiplin Kurulu’nda,Tüzüğümüzün 25. Maddesinin 3. Bendine göre cezalandırılmıştır..

Buna göre,  Aygün ÖZİPEK’in 3 ay, Bahadır ÇOKİŞLER’in  ise 4 ay süreyle dernek üyeliğinden çıkartılmasına karar verilmiştir.

2-Ankara üyelerimizden Kemal BOSTAN’ın  da, Disiplin Kurulun’un aynı toplantısında, yakışıksız davranışları nedeniyle, Tüzüğümüzün 25. Maddesi, 3. Bendi uyarınca  6 ay süre ile dernekten geçici  olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.

Duyurulur.

http://www.tsyd.org.tr/wp/?p=11056

 

DİSİPLİN KURULU VE YETKİLERİ HAKKINDA TÜZÜK NE DİYOR?

IV – Disiplin Kurulu

Kuruluşu, Toplantı ve Görüşme Yönetimi:

Madde 23 – Disiplin Kurulu, Dernek kurullarından hiçbir disiplin cezası almamış ve en az 10 yıllık dernek üyesi olanlar arasından Genel Kurulca üç yıllık süre için seçilecek beş üyeden oluşur. Disiplin cezası almış olanların (uyarma ve açık uyarma hariç) affa uğramış olmaları, durumu değiştirmez. Gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılan seçimde aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralamada en fazla oy alan beş aday asıl, sonraki beş aday da yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.

Asıl üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın özrü olduğu durumlarda üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık eder. Kurulun toplantı çoğunluğu asıl üye sayısının salt çoğunluğudur. Asıl üyelerden birinin herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde sıraya göre yedek üyeler Yönetim Kurulunca göreve çağrılırlar.

Kararlar gizli oyla ve asıl üye sayısının salt çoğunluğu ile verilir.

Kurul 4 üye ile toplanmış ve oylama sonucu 2’ye 2 eşit çıkmışsa toplantı başkanı oyunu açıklar ve onun bulunduğu tarafın dediği uygulanır.

Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 24 – Disiplin Kurulunun görevi dernek üyeleri tarafından derneğin ve spor yazarlığı mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunulmaması için önlemler almak, spor yazarlığı ünvanını spor gazetecileri dışındaki kişiler için kullanılmasını engellemek, dernek üyelerinin karşılıklı saygı içinde bulunmalarını sağlamaktır. Buna aykırı davranışlar Tüzüğün 26. maddesine göre cezalandırılır.

Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine dernek tüzüğü ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışları olduğu ileri sürülen ve üyelik hükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında karar vermek üzere toplanır, kendisine verilen dosya üzerinde inceleme ve araştırmalar yaptıktan sonra, ilgilileri dinler, hakkında karar verilmesi istenen üyenin yazılı savunmasını alır, soruşturmaya girişir ve kanıt toplar. Bilgisine başvurulan her üyenin Disiplin

Kuruluna yanıt verme zorunluluğu vardır. Savunması istenen kişi yazılı savunma vermekten kaçınırsa, durum saptanarak savunma alınmaksızın karar verilebilir.

Disiplin kurulu, kendisine gönderilen her olay için, savunma alınmış ya da verilmekten kaçınıldığı saptanmış olmak koşuluyla ilk toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde konu ile ilgili kararı vermek zorundadır.

Savunma istenen üyeden, bundan kaçındığı takdirde savunma vermek isteyip istemediği de yazılı olarak talep edilmelidir. Gene yanıt gelmez ya da olumsuz gelirse durumu açıklayan bir tutanak konu dosyasına eklenmelidir.

Bir konu, Disiplin Kuruluna Yönetim Kurulunca götürülebileceği gibi, Disiplin Kurulu kendisi de Yönetim Kuruluna bilgi vererek bir konuyu incelemeye alabilir.

Ayrıca her üye yazılı olarak Yönetim Kurulu kanalıyla disiplin kuruluna başvurabilir.

Yönetim Kurulu bu başvuruyu engeç 1 ay içinde disiplin kuruluna iletmek zorundadır.

Disiplin Kurulu kararının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

Disiplin Kurulunca Verilebilecek Cezalar:

Madde 25 – Disiplin kurulunun üyelere vereceği cezalar şunlardır.

1 – Uyarma : İlgiliye, davranışının uygunsuz görüldüğünün yazı ile bildirilmesidir.

2 – Açık uyarma : Bir üyenin davranışlarının uygunsuz görüldüğünün kendisine ve tüm üyelere duyurulmasıdır.

3 – Dernek’ten geçici çıkarma: Üyenin, üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan, 12 aydan fazla olmamak üzere yoksun bırakılması ve bunun ilgili görülen üçüncü şahıslara duyurulmasıdır.

4 – Dernek üyeliğinden kesin çıkarma : Bu halde üye dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan süresiz yoksun kalır.

Kesin çıkarma cezası verilecek haller :

Madde 26 – Disiplin Kurulu aşağıdaki davranışlarda bulunduğu saptanan üye hakkında üyelikten kesin çıkarma cezası verir.

1– Dernek amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışta bulunmak,

2– Derneğin adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak,

3– Dernek tüzüğünün ve yasaların verdiği yetkileri kullanan organların kararlarının uygulanmasında ısrarla engel çıkarmak,

4– Derneği, spor yazarlarını, dernek organlarını üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü davranmak, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak,

5– Derneği ilgilendirmese bile onur kırıcı bir suçtan hüküm giymiş olmak,

6– Kamu haklarından mahrum edilmek,

Disiplin Kurulu kesin çıkarma cezası gerektiren haller dışında ne biçim ve koşulda olursa olsun derneğe zarar verici uygunsuzlukları 25’nci maddede yazılı cezalardan biriyle cezalandırır. Disiplin Kurulu kararlarını, Yönetim Kurulu uygular ve çıkartılma kararı verilen üyenin kaydını siler.

Bu kararlara karşı ilk Olağan Genel Kurul toplantısında “kararın düzeltilmesini istemek” ilgilinin hakkıdır. Kesin çıkartılma kararının Genel Kurulda görüşülebilmesi

için çıkartılmış olan üyenin Yönetim Kuruluna başvurarak isteğini gündeme aldırması gereklidir. Genel Kurul, Disiplin Kurulunun kararını hafifletmek ya da cezayı tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak bu halde görevini yapmış olan Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle derneğin tüzel kişiliğinden maddi ve manevi tazminat talep ve dava edilemez.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here